۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

نامه‌ی شصت و ششم

سلام شکوه سکوت
جبران خلیل جبران در «پیامبر» نوشته: «فقط آنگاه که از چشمه سکوت بنوشید به راستی می توانید سرود بخوانید.»
.

چه بشارت گوارایی برای روزِ خوبِ سرودخوانی.