۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

نامه شصتم

سلام
نمی‌نویسم که نوشته باشم؛ می‌خواهم نفس بکشم، می‌خواهم همه رازها را منتقل کنم توی دل ِ کلمات. دل ِ کلمات بشود دل ِ من.
...
و تو خوب باشی؛ همین.
.
.