۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

The Flowers of War.
یادم نمیاد آخرین بار برای کدوم فیلم اشکم در اومده بود، یک فیلم این همه از زشتی و زیبایی بود؛ از رنج و از مهر ... از دیدارهایی که تازه نشد ... از خون و خشم و عشق ...
.

.
.