۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

ثمره حکومت صالحان

قرآن گفته بود "نماز از منکر و فحشا باز می دارد" و در شهرها تابلو زده بودند که "برپاداشتن نماز، نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان است" ... این روزها که منکر و فحشا سکه رایج بازار شده، کسی از نماز، و کسی از حکومت صالحان نمی گوید؛ انگشت های اتهام همه به سوی رسانه هایی است که خبر می نویسند، و دشمنانی که همیشه دم در  نگاه داشته شده اند تا کاسه ها و کوزه ها روی سرشان شکسته شود
.
*
نماز مغرب و عشا را امروز در مسجد جامع یزد بودم. همان مسجدی که آن گنبد زیبایش با مناره های بلند، سال ها روی اسکناس های ده تومانی جمهوری اسلامی مان بود ... به طور خیره کننده ای، نماز جماعت خلوت بود. حتی یزد دارلعباده بود! ... همین
.
.
.