۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

Perfume


او به قدر کافی عطر داشت تا دیگران را برده خود کند
یا تمام دنیا را؛ اگر می‌خواست
او می‌توانست قدم بزند و فرمانروایی کند ...
او قدرتی بیشتر از قدرت پول و ترور و مرگ داشت
قدرتی که می توانست عشق انسانی را تحت فرمان بیاورد
تنها یک کار بود که عطر نمی‌توانست انجام دهد
عطر نمی‌توانست او را تبدیل به انسانی کند که کسی را دوست داشته باشد
یا دوست داشته شود
...
.
.
*
از اون فیلمهای به هم ریزاننده! +