۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

نیایش


مبادا آسمان بی بال و بی پر
مبادا در زمین دیوار بی در
.
مبادا هیچ سقفی بی پرستو
مبادا هیچ بامی بی کبوتر


قیصر امین پور