۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

احمدی نژاد به دنبال "صِفر"ها

حین برگزاری انتخابات، وزیر کشورش، پور محمدی، را برکنار می کند. وزیر اطلاعاتش را دو هفته مانده به اعلام لیست جدید وزرا کنار می گذارد و بعد مصاحبه می کند و اقدام های وزیر "امنیت" را در ملا عام زیر سئوال می برد. به وزیر بهداشت اش می گوید "هلو" و حذف اش می کند. وزیر ارشادش را فقط به اعتبار این که هیات دولت از نصاب نیفتد، نگه می دارد؛ تنها لختی بعد از آن که او را بر کنار می کند ... و وزیر امور خارجه اش را برای ماموریت به خارج از کشور می فرستد و همزمان از هیات دولت کنار می گذارد ... "تحقیر" و "صفر کردن" افراد همچنان ابزار سیاست ورزی احمدی نژاد است.
*
"بله؟ در جستجویی؟ دلت می خواهد خود را ده برابر و صد برابر کنی؟ به دنبال پیروانی؟ - پس به دنبال صفرها بگرد! ..." / غروب بت ها؛ نیچه. ترجمه داریوش آشوری. ص 24