۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

تاملات یک دوزنده

"پوفه" آشغال نیست. پرزهای پارچه و تراشه های دم قیچی است که به هم می چسبند و می شود یک گوله ابری خاکستری سبک.
پوفه را همان موقع کار اگر پف کنی می رود و گرنه می ماند. می رود تو سوراخ سمبه های چرخ خیاطی با روغن قاتی می شود و می شود یک غده چرک و مزاحم و سنگین.
دیگر با پُف نمی رود.


داوود غفارزادگان - همشهری داستان - شماره 58