۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

خشتک همایونیقهوه تلخ / سری پنجم: جهانگیرشاه دولّو برای اولین بار با کت و شلوار قصد جلوس روی تخت شاهی دارد. حین نشستن صدایی می آید ... رو به اطرافیان و با آن قیافه همیشه طلبکار: " خشتک همایونی جر خورد ..."