۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

لطفا میرحسین و کروبی را محاکمه کنید


میرحسین موسوی و مهدی کروبی متهم اند؛ به خیلی چیزها، لااقل به مجموعه اتهاماتی که در این پانزده ماه گذشته به مشاوران و همراهانشان وارد شده، ولی چرا نباید محاکمه شان کنید؟ طبق قانون خود این نظام باید محاکمه شوند. حالا به کیفر این محاکمه "نشدن" – توجه کنید: "کیفر محاکمه نشدن" - نه سایت خبری فیلتر نشده دارند، نه روزنامه توقیف نشده، نه دفتر و دستک پلمپ و محاصره نشده، نه امنیت در محل زندگی و آمد و شد. دشنام دادن شان هم که ثواب دار شده. تازه اگر شاکی هم شوند، پیش فرض این است که خودشان مقصر و گناهکارند. قوه قضاییه را هم می ترسانند که نکند حق را بهشان بدهی! جدّا فقط به خاطر "مصلحت" محاکمه نمی شوند؟ یعنی همین مصلحت، لت و پار کردن حقوق شهروندی شان را مجاز کرده؟ اینها یعنی این که پیش از محاکمه، پیش از اجرای عدالت، باید شرایط "مصلحت" احصا شود؟ این یعنی مصلحت مقدم بر عدالت؟ این یعنی این که اگر "مصلحت" نبود، برای کهریزک و برای کوی دانشگاه تهران هم محکمه ای بر پا نمی شد؟ یعنی شاید هیچ دادگاهی برای اقامه عدل نباشد مگر آن مصلحت دانسته شود؟ تازه اگر اساس برگزاری دادگاه بر مصلحت باشد، صدور حکمش چه رابطه ای با مصلحت خواهد داشت؟ این یعنی عدل "اصل" نیست؟ بزرگترین مصلحت نیست؟ یک اسم و یک بزک است این عدالت؟ اگر "آری" که چه هولناک است این، چه تلخ و چه ویرانگر است این. هیچ دادگاهی دادگاه نیست؛ "مصلحت گاه" است ... لطفا میرحسین و کروبی را محاکمه کنید، در "داد"گاه.
*