۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

یازده سال


این فرعون است که مالک دلش نیست. فرزندها را کشته ولی موسی را خودش بزرگ می کند. راستی این طنز بزرگ تاریخ است و بزرگ تر از این طنز، این که موسایی که با دست فرعون از آب گرفته می شود، هم او فرعون را در آب غرق می کند. زیباست این صحنه از زبونی و حقارت قدرتی که ادعای خدایی دارد ولی این گونه ناخداست / تطهیر با جاری قرآن
*
بیست و دو تیر آمد و رفت ...علی صفایی حائری حالا یازده سال است که "نیست".