۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

شیوه ایرانی دار زدن
صد و دو سال قبل در چنین روزهایی، همزمانی که مجلس را به توپ بسته بودند، خبرنگار نیویورک تریبون، در تهران به سر می برد. دقیقا تیرماه سال 1287 خورشیدی بود. چند تایی عکس برای روزنامه اش فرستاد. زیر یکی نوشتند: "شیوه ایرانی دار زدن؛ بر اساس تلگراف ارسالی، چند تن از اعضای (مجلس) شورای ملی هفته گذشته در تهران دار زده شدند".
این عبارت "شیوه "ایرانی" دار زدن" چقدر به نظر تحقیرآمیز می آید