۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

هم عصر


لذت و غرور ندارد این که تصور کنی آیندگان چه حسدها و غبطه هایی خواهند برد وقتی بدانند تو با کسانی کس، هم دوره و هم زبان و هم صحبت و همراه و هم چشم شدی، که آنها نخواهند شد؟