۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

خُبرگی در تشخیص مصلحت


چه کسی فکر می کرد هاشمی رفسنجانی یک سال تمام نتواند، نخواهد، نشود، نخواهند که بشود، که نماز جمعه تهران را بخواند؟ این بود عاقبت خُبرگی در تشخیص مصلحت؛ بعد از سی و دو سال؟ این چه جور سیستمی است خب؟ ... فردا یک سال تمام از آخرین نماز جمعه هاشمی سپری می شود