۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

دیر است و دور نیست


...
غوکان لوش خوارِ لجن زی!
آن سوی این همیشه – هنوزان،
مُردابکِ حقیرِ شما را
خواهد خشکاند
خورشیدِ آن حقیقت سوزان
...
روزانِ آفتابی
دیر است و دور نیست


شفیعی کدکنی