۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

آقای متکی! وقت شما تمام شد


همشهری جوان 271 – محمدحسین جعفریان: لابد خبر کنفرانس کابل را هفته گذشته از اخبار بسیار شنیدید. به این بهانه باشد تا کمی از افغانستان برایتان بگویم که حوزه تخصص من است! ... من بخش عمده ای از سخنرانی آقای متکی وزیر امور خارجه را در این کنفرانس دیدم. هر سخنران پنج دقیقه وقت داشت. اساس حرف این بود که خارجی ها باید بروند. اما آقای متکی این قدر بر سمند سخن راند که دو بار به ایشان تذکر کتبی دادند که وقتش تمام شده. اما مگر ایشان کوتاه می آمد! عاقبت مجری جلسه در حضور وزرای خارجه سی کشور جهان، رییس سازمان ملل، رییس جمهور و کابینه افغانستان و ... به ناچار حرفش را قطع کرد و تهدید کرد میکروفن وی را خاموش خواهد کرد! چه افتضاحی! فکرش را بکنید! البته ایشان باز هم ول کن نبود و تند تند از روی کاغذ می خواند و دقایقی پس از آن تهدید سخن را به پایان برد. خواستم بگویم به باور من که اندکی زبان فارسی می فهمم آن متن با تمام مفادش می توانست علاوه بر زیبایی و تحکم، بسیار کوتاه تر هم نوشته شود. فوجی از جملات اضافی بودند و بیجا ...؛ بگذریم. کاش ایشان یک مشاور زبان فهم! داشت ... به خدا خیلی بد است