۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

اولین بسته

چه حس دوست داشتنیی؛ اولین بسته پستی به اسم خود "مهشاد". پستچی گفته بود "خانم مهشاد معینی یه بسته دارن" ... عمو علیرضا از زنجان فرستاده بود
*
با تهیه کننده برنامه های عموپورنگ از دو سال و نیم قبل آشنام. اسفندماه اومده بودن بندر. مهشاد هم که عشق عموپورنگه؛ رفتیم هتل هرمز دیدنشون
*
مهشاد و ثنا؛ دختر آقا کمال؛ رفیق روزهای دور ... زنجان