۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

ستایش برانگیز ولی ناکافی

ابتکار برگزاری کنفرانس "خلع سلاح و عدم اشاعه" در تهران با شعار "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس" ابتکاری ستایش برانگیز بود اما نکته این جاست که این کنفرانس به خصوص با توجه به شعار "قشنگ" آن، توجه به "آینده" دارد؛ امّا ما "حالا" مشکل دیگری در زمینه انرژی هسته ای داریم؛ این که به حق یا ناحق، قدرت های مستکبر یا غیرمستکبر "نمی خواهند" یا "نمی توانند" باور کنند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و چنین کنفرانسی کمکی به حل این مشکل نمی کند؛ فوقش تعبیر می شود به یارکشی در برابر آمریکا که همین هفته قبل کنفرانس "امنیت هسته ای" را در واشنگتن برگزار کرد؛ در کنفرانس آن ها "سران" 47 کشور حضور داشتند، در کنفرانس ما "وزیر و نماینده" 65 کشور!