۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

سال "صبر و استقامت"؛ فراتر از یک هماورد طلبی سیاسی

میرحسین هم سال آینده را سال "صبر و استقامت" نامیده و هم پیام نوروزی صادر کرده؛ ابتکار قابل توجه و هوشمندانه ای است که از عزم جدی تر وی برای بر عهده گرفتن رهبری جنبش سبز حکایت دارد. در این بین بخش قابل توجهی از نوشته ها و تحلیل ها، خرسندانه، بر وجه تقابل جویانه این اقدام با اقدام عرفی رهبری در نامگذاری سال ها تاکید داشته. متاسفانه چنین تاکیدی، خودِ "صبر و استقامت" و چرایی و چگونگی اش را از اولویت ساقط و "هماورد طلبی سیاسی" را به جای آن می نشاند در حالی که آرمان های تبیین شده در بیانیه های هفده گانه و مصاحبه های اخیر میرحسین به افقی بس فراختر از هماوردطلبی های سیاسی چشم دوخته. هماورد طلبی های چنینی می تواند به حرکت های انفعالی منجر شود و "راه سبز امید" را گرفتار هیجانِ صرف کند.

*