۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

- لطفا به مقدسات مردم اهانت نکنید
- همونجور که به بتهای کعبه اهانت نشد؟

خر مرد رند