۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

محل فرود

در بيانيه خبرنگاران و اهالي فرهنگ ... آمده است: "معصومي نژاد خبرنگار فعال، حرفه اي و خوش رفتار ايراني مظلومانه در چنگال اتهام و افتراي مدعيان آزادي بيان و جريان آزاد اطلاع رساني قرار گرفته است و اين رفتار با هيچ كدام از معيارها و ميثاق هاي بين المللي اطلاع رساني و وظايف دولت ها در فراهم آوردن امنيت اين نوع فعاليت ها خصوصا نسبت به خبرنگاران خارجي مطابقت ندارد".
*
وقتی داشتند جنازه زهرا کاظمی را از اوین بیرون می فرستادند، این دلسوختگان جریان آزاد اطلاع رسانی و شاهدان شهید آزادی بیان کجا فرود آمده بودند؟
*
معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا، هنوز زنده است و خوشبختانه نه جسم سختی به سرش خورده نه سرش به جسم سختی؛ او به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت شده؛ رفع اتهام و آزادی اش آرزوی همه ماست