۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

گاهی تاریخ

"چون اخیرا احساس شده است عملی که مقامات انتظامات و قضایی با استفاده از قانون مطبوعات انجام داده اند در بعضی محافل مطبوعاتی سو تعبیر شده و جنگ مطبوعانی تلقی گردیده و در حالی که دولت از روز اول، اجرای اصول قانون اساسی را که اولین شرط آن حق انتقاد آزاد می باشد تضمین کرده است، لذا برای این که هر گونه سوتفاهم به کلی مرتفع شود و در موقعی که کشور احتیاج به وحدت و آرامش دارد و مطالب مهمتری در پیش است که باید با همکاری مطبوعات حل و فصل گردد با این که عده ای از روزنامه های توقیف شده گاهی از راه انتقاد منحرف گردیده اند، برای این که حسن نیّت دولت درباره آزادی مطبوعات کاملا روشن گردد و مسلم شود که اعتراضاتی که ارباب جراید اعم از مخالف و موافق در مورد رفتاری که با مطبوعات شده، توجه کامل شده است، اعلام می دارد دولت از حق قانونی خود صرف نظر کرده و بلافاصله کلیه جرایدی که در زمان این حکومت به عناوین مختلف توقیف شده اند از تاریخ صدور این اعلامیه آزاد می شوند ..."

نخست وزیر؛ رزم آرا – روزنامه اطلاعات 29/5/1329