۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

زیتون

ما همچون دانه های زیتونی هستیم که تنها هنگامی جوهر خود را بروز می دهیم که در هم شکسته شویم ... تورات