۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

ناسیونالیسم اخلاقی، ناسیونالیسم غیراخلاقی



خبر و تنطیمی که از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در دانشگاه زنجان تهیه کرده بودم، در شماره امروز روزنامه شرق چاپ شده است+ :