۱۳۹۵ دی ۵, یکشنبه

طوفان یا توفان؟
بعضی به گمان این  که کلمه طوفان اصلا فارسی است آن را به صورت توفان می‌نویسند و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده‌اند که صورت اخیر به کار رود اما اصل این دو کلمه و معنای آن‌ها یکی نیست. "طوفان" کلمه عربی (ظاهرا از اصل یونانی) و به‌معنای «باد و باران بسیار شدید» است ولی واژه فارسی توفان صفت است و به معنای «غرّان، دمان» است و ربطی به «باد و باران بسیار شدید» ندارد. این واژه صفت فاعلی از مصدر توفیدن به‌معنای «فریاد ِ بلند کشیدن» یا «غرّیدن و خروشیدن» است:

ز آوازِ گُردان بتوفید کوه
زمین شد ز نعل ستوران ستوه (فردوسی)

واژه توفنده به معنای «غرّنده و خروشنده» نیز از همین فعل مشتق شده است.


.
منبع: غلط ننویسیم | ابوالحسن نجفی | صفحه 261


https://telegram.me/mmoeeni1/1126