۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

شعر جمعه 53

دور می‌شوی
آنقدر دور
که گم کنم تو را
که اشتباه بگیرمت با دیگران
 .
اما نمی‌دانی از دور
طورِ دیگری زیبایی
طورِ دیگری پیدا
.
شهریار بهروز