۱۳۹۵ تیر ۲۴, پنجشنبه

گندم
فاصله این دو عکس، به قدر فاصله 2 خرداد است تا 22 تیر: 50 روز؛ از سبز و بنفش، به زرد و خشک.
عکس اولی را گرفتنی، باد از غرب به شرق بود، عکس دومی را هم وقتی گرفتم که مسیر باد، برعکس شده بود؛ انگار بادی که رفته بود، حالا راه رفته را داشت برمی‌گشت.
.
برکت همیشه در حرکت بود؟ از سبز به زرد؟ از شرق به غرب؟ از غرب به شرق؟
"گندم" اگر اشرف مخلوقات شده بود، چه می‌کرد وقتی پای رفتن نداشت؟