۱۳۹۵ تیر ۱۱, جمعه

شعر جمعه | 46


 
کار شاقی نکرده‌ام،
فقط به زانو در نیامدم
فقط تاریکی را از تکلمِ بی هودگی بازداشته‌ام
دشوار نیست
شما هم بگویید نور!
بگویید امید!
بگویید عشق!
آدمی چیزی شبیه بوی خوش باران است...


«سیدعلی صالحی»