۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

انسان معنوی و خشونت


انسان معنوی می‌‌داند که خطاپذیر است ...  اگر امکان خطا در شما منتفی نباشد، اولین علامتش این است که باید نسبت به دیگران بردباری نشان دهید؛ چرا که ممکن است حق با آنها باشد. حال، اگر کسی را دیدیم که وقتی با هر غیری مواجه می‌شود، در صورتی که بفهمد با او مخالف است، نسبت به او خشونت یا هر نوع بی‌مدارایی نشان می‌دهد، نمی‌توان گفت چنین کسی، انسانی معنوی است زیرا انسان معنوی این احتمال را می‌دهد که شاید فهم دیگران درست باشد و نه فهم خودش. لذا نسبت به دیگران خشونت نمی‌ورزد.
.
مصطفی ملکیان | در رهگذار باد و نگهبان لاله | صفحه 310
.