۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

شعر جمعه | 43
ای چون افق مشترک در میان دو جوهر
ای طُرفه‌ی هم زمینی و هم آسمانی
.
حسین منزوی