۱۳۹۲ آذر ۲۵, دوشنبه

نامه‌ی هفتاد و ششم

سلامْ خیلی دور، خیلی نزدیک
.
فکر کرده بودم، عین «هیلده دُمین» که نوشته بود:
... و زیباتر، شعرهایی هستند
که من آنها را هرگز نخواهم نوشت
.
باید خیال خودم و کائنات را یک جا راحت کنم که:
... و زیباتر، نامه‌هایی هستند
که من آنها را هرگز نخواهم نوشت
یا نخواهم فرستاد

.