۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

نامه هشتاد و هشتم

سلام
.

قرار گذاشته‌ام که آبی بودن آسمان یاد تو باشد، ابری بودن‌اش یاد تو باشد، ستاره‌هایش یاد تو باشد، بلند و دور بودن‌اش یاد تو باشد، مهتاب‌اش یاد تو باشد، آفتاب‌اش یاد تو باشد و حسودی‌ام هم، برای پرنده‌هایش باشد ... تو آسمانی خب، یاد من این طور می‌خواهد، خاطر من این طور بوی عطر می‌گیرد.