۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

شعر جمعه – 25

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد
...
حافظ