۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

شعر جمعه / برای روز تولد فروغ

.
(...)
در سرزمین قدکوتاهان
معیارهای سنجش
همیشه بر مدار صفر سفر کرده‌اند
چرا توقف کنم؟
من از عناصر چهارگانه اطاعت می‌کنم
و کار تدوین نظامنامه قلبم
کار حکومت محلی کوران نیست
(...)
مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است
تبار خونی گلها، می‌دانید؟
.
.
.
فروغ
.
به احترام 8 دی؛  تولد فروغ
.
.
در پلاس(+)