۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

شعر جمعه – 12
از آن روزی که
ماهواره‌ها آسمان را به زمین کوبیدند
هیچکس
ماه را در حاشیۀ برکه‌ای
عریان ندید
.
.
.