۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 111.
Klara Rajnai Photography
.
سیر نمی شوی از تماشای ردیف تُنُک ِ درخت ها، درختی تناور و پر شاخه در مزرعه؛ حتی بی برگ، حتی سایه درخت ها؛ در دور، در نزدیک، و بعد آن نهر آب ... قل می خوری، سنگر می گیری پشت درخت ها؛ که دیده نشوی ... می دوی، می دوی، دور می شوی، از راهی بین درخت ها ... بر می گردی و پشت سرت را نگاه می کنی، دلت برای راهی هم که آمده ای، که رد قدم هایت را هنوز دارد، تنگ می شود ... و هیچ صدای بوقی و زنگی هم نیست ...
و همه در خیال
خیالی که شیرین می شود
.
به چشم هایی حسودی می کنم ، که دو قاب بالا را خودش دید
.
.