۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

چه کسی می ترسد؟تردیدی نیست که ما نمی توانستیم از ورود ویدئو به کشورمان جلوگیری کنیم. چنانکه نتوانسته ایم مانع ورود هیچ یک از محصولات تکنولوژیک غرب بشویم و راستش من تردید دارم که اگر هم می توانستیم آیا چنین عملی درست بود یا نه؟ ... این امر یک ضرورت تاریخی است و زندگی در این عصر، خواه ناخواه چنین موجبیتی را به همراه دارد که ما  نه تنها ویدئو، بلکه به زودی زود ماهواره را نیز بپذیریم و چه باک؟! کسی می ترسد که ضعیف تر است.
.
سید مرتضی آوینی، فصلنامه فارابی، بهار 72
.
.