۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

مهربانی با "دروغ"؛ چرا؟و نیروی انتظامی بندرعباس فرمود: "مشروبات الکلی کلید همه بدی هاست". (همین و تمام / عکس بالا)، در حالی که پیشتر امام محمد باقر گفته بودند: "خداوند متعال براى شر و بدى، قفل هایى قرار داده و کلید آن قفل ها شراب است و دروغ از شراب هم بدتر است"(+) ... این مهر و آوانس ها برای "دروغ" خیلی بد است؛ نه؟
.
.
.