۱۳۹۰ مرداد ۲۳, یکشنبه

.

شيخ را گفتم كه رقص كردن به چه آيد؟ گفت به اين كه جان قصد بالا كند همچون مرغي كه خواهد خود را از قفس تن به در اندازد، قفس تن مانع آيد، مرغ ِ جان قوّت كند و قفس تن را از جاي برانگيزاند ... سهروردي
.
.
.