۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

یقین و صبر و باک

...
.
و رسول گفت: "اگر صبر مردی بودی، مردی کریم بودی و خدای تعالی صابران را دوست دارد".
.
و گفت: "از بزرگی صبر است که خدای تعالی وی را عزیز بکرد و به هر کسی نداد، الا اندکی به دوستان خویش"
.
و گفت: "اندک تر چیزی که به شما داده اند یقین است و صبر؛ و هر که را این هر دو داده اند، گو باک مدار"
.
و گفت: "وحی آمد به داوود که در اخلاق به من اقتدا کن و از اخلاق من این است که من صبورم"
.
و گفت: "صبر گنجی است از گنج های بهشت"
.
بدان که صبر خاصه آدمی است که بهایم را صبر نیست که بس ناقصند.
.
.
کیمیای سعادت
.
.
.