۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

نفرین بر نفرتچند سرباز آمریکایی برای تفریح و تفنن غیرنظامیان افغانی را می کشته اند ...  این سربازها حتی درباره پرت کردن شکلات برای بچه ها و بعد تیراندازی به آن ها صحبت کرده اند ... عکس ها را که دیدم،  حالا اصلا حال خوشی ندارم ... توی یکی از عکس ها نشان داده می شود که یک پسر پانزده ساله را کشته اند و بعد با جسد او عکس یادگاری می گیرند؛ با لبخندی بر لب ها ... قیچی داشته اند برای بریدن انگشتان ... نفرین بر جنگ ... نفرین بر نفرت؛ همان که انسان را حیوان می کند، انسان گرگ ِ انسان، و بدتر از گرگ
*
عکس: همان کودکان افغانی؛ که خود سربازها عکس شان را گرفته اند ... بقیه عکس ها (+) را اگر دل دیدن ندارید، نبینید