۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

روز ناگزیر

...
روزی که روی درها
با خط ساده ای بنویسند:
"تنها ورود گردن کج، ممنوع!"
...


از "روز ناگزیر" / قیصر امین پور