۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

مدعی ما هستیم، نه شما؛ میرحسین و کروبی را محاکمه کنید

سهم ِ ژست ِ مُدارایشان که تمام می شود، بازی عریضه نگاری و ناله پراکنی شروع می کنند که "پس چرا میرحسین و کروبی را محاکمه نمی کنید؟!" از قضا این "جنبش سبز" است که باید مدعی محاکمه و "داد"گاهی شدن میرحسین و کروبی باشد که اینک بی محاکمه، مجازات می شوند و خانه و کاشانه شان هم از موریانه های ِ خودسر ِ نورچشمی امان ندارد، آبرویشان را که چوب حراج زده اند؛ این از حرمت خانه خدا بی خبران (*) ... جنبش سبز باید مدعی محاکمه میرحسین و کروبی باشد که روشن تر از همیشه بفهماند وقتی مجال "دفاع" و "عدالت" فراهم آید، تن و دل کدام سوی این جبهه خواهد لرزید.  
--
(*) حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است – امام صادق