۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

جنون

دل گمراه من چه خواهد كرد

با بهاري كه مي رسد از راه؟

با نيازي كه رنگ مي گيرد

در تن شاخه هاي خشك و سياه

دل گمراه من چه خواهد كرد

با نسيمي كه مي تراود از آن


بوي عشق كبوتر وحشي

نفس عطرهاي سرگردان؟
...                                             
فروغ