۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

چیزی که پرت می شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان گفته که "بر اساس قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ تعهدی نسبت به پرداخت یارانه ها به نشریات ندارد ... مبنای پرداخت یارانه ها رعایت کامل و دقیق قانون مطبوعات توسط نشریات استان است ... برای این منظور نشریات از این پس با دقت بیشتری رصد شده و به لحاظ شکلی و محتوایی در جهت تطبیق با معیارهای ارائه شده مورد نظارت جدی تری قرار می گیرند"
برخورد از نوع اول: آیا محروم کردن یک نشریه  از یک امتیاز و حق قانونی، پیش از محکوم شدن در محکمه صالحه، و فقط بر اساس تشخیص مجری قانون، که به راحتی می تواند جانبدارانه و در جهت تشویق همراهان سیاسی باشد، جایگاه قانونی دارد؟ به بیان ساده تر، حق داوری در مورد حد رعایت قانون را چه کسی و چگونه به مدیر کل ارشاد داده است؟ معترضان به نتیجه این داوری چه می توانند بکنند؟
برخورد از نوع دوم: این کیسه هایی که شاهان به پاداش ِ مدح و ثنا به طرف شعرا و خطبای درباری "پرت" می کردند، البته بعد از رصد و تطبیق محتوا و فرم اشعار و خطبه ها، و تویش سکه و اینا می ریختن، چی بود اسمش؟ البته تعهدی هم نداشتند حتما پرت کنند ... چی بود اسمش؟