۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

خروج از هر کجا


چند روزی است این پاراگراف آندره ژید در دیباچه "مائده های زمینی" روی مخم سوار است: "... می خواستم که این کتاب میل خروج را در تو برانگیزد – خروج از هر کجا، از شهر و دیارت، از خانواده ات، از اتاقت یا از اندیشه ات ...".