۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

خدا به موسی گفت


ای پسر عمران! هر گاه بنده ای مرا بخواند، آنچنان به سخن او گوش می سپرم که گویی بنده ای جز او ندارم اما شگفتا که بنده ام همه را چنان می خواند که گویی همه خدای اویند جز من