۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

سه دلیل رهبری


سه دلیلی که رهبری بنا بر آن ها در آستانه انتخابات مجلس پنجم با شکل گیری "کارگزاران سازندگی" و ارائه لیست انتخاباتی جدا از لیست "جامعه روحانیت مبارز" موافقت کردند این ها بود:
اول: رأی نمی آورند؛ این ها در دولت هستند، مردم این ها را مسوول می دانند و نارضایتی هایی که هست، تا حدودی به پای اینهاست
دوم: انتخابات گرم تر می شود و جمعیت زیادتری می آیند
سوم: جامعه روحانیت مبارز روی عقیده خودشان رای می دهند
*
منبع: مصاحبه روزنامه کیهان با رفسنجانی. منتشر شده در کتاب "بی پرده با هاشمی رفسنجانی" / انتشارات روزنامه کیهان / چاپ 1382 / صفحه 232