۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

حالِ فعلیِ میزان

جمله "میزان، حال فعلی افراد است" منطقی تر و صحت آن واضح تر از آن است که همه اعتبارش به قید آن در آخرین صفحه وصیت نامه امام منوط شده باشد ... نکته ظریف و بسی مهم تر اما حالِ فعلیِ "میزان" است.
*
در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده كه وقتی از معنی "میزان" سؤال كردند، در پاسخ فرمود: المیزان العدل (ترازو همان عدل است)