۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

در آب های سبز تابستان

تنهاتر از یک برگ
با بار شادیهای مهجورم
در آبهای سبز تابستان
آرام می رانم
تا سرزمین مرگ
تا ساحل غم های پاییزی
...
(+)

فروغ